ergOTA

Εφαρμογή Διαχείρισης Επιχειρησιακών προγραμμάτων και παρακαλούθησης Έργων

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο της σύγκλισης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΔΕΠΑΝ, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Τομέα αυτό.

Προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, οι οποίες εξειδικεύονται στους τέσσερις (4) άξονες που αναφέρονται στη συνέχεια, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη εφαρμογής Δράσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχους πάντα την Ανάπτυξη και την Μείωση Δαπανών.

Κάθε ένας από τους εν λόγω άξονες περιλαμβάνει αναλόγως έναν αριθμό ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών ή την κάλυψη αδυναμιών που οι Δήμοι επιθυμούν να αντιμετωπίσουν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και δράσεών τους, καθώς επίσης και στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών τους.

Επιδίωξη της ΔΕΠΑΝ είναι η θεμελίωση της «Ανάπτυξης» πάνω στην ανάγκη των ατόμων αλλά και των ανθρώπινων κοινωνιών για οικονομική και κοινωνική βελτίωση, πρόοδο και αναβάθμιση με όρους που να εξασφαλίζουν τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και κυρίως μακροπρόθεσμη ευημερία.

Η ΔΕΠΑΝ προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, προς όφελος των Δήμων της χώρας, προκειμένου αυτοί να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική, διαχειριστική και επιχειρησιακή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, έργων και δράσεών τους, σε θέματα, όπως ενδεικτικά:

 • Υποκατάσταση Δήμων στο έργο του Δικαιούχου, οι οποίοι στερούνται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής της ΔΕΠΑΝ να μην απολέσουν την ευκαιρία να εντάξουν έργα τους για χρηματοδότηση σε ΠΕΠ/Ε.Π του ΣΕΣ 2014-2020.
 • Διεκδίκηση από τους Δήμους συμπληρωματικής χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΣΕΣ, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους Δήμους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 • Συμμετοχή των Δήμων ως εταίρων σε συμπράξεις με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα, με σκοπό την υλοποίηση στοχευμένων έργων, θεματικών δρώμενων, ιδιαίτερων εκδηλώσεων, κλπ, σε τομείς της τοπικής οικονομίας όπου οι Δήμοι παρουσιάζουν σαφή και αποδοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η ενέργεια, η αγροκαλλιέργεια, το περιβάλλον κ.α..
 • Διεκδίκηση από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση χρηματοδοτικών πόρων (ιδιαίτερα όταν κινδυνεύουν να παραμείνουν αναξιοποίητοι), για την από κοινού υλοποίηση με τους Δήμους, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Άμεση και διαρκή μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στα στελέχη των Υπηρεσιών των Δήμων μέσω σχετικών οριζόντιων ενεργειών, όπως π.χ e-learning, εξειδικευμένα σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών και λοιπά, σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ Υπουργεία, ΕΕΤΑΑ, ΜΟΔ κλπ).
 • Επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την ωρίμανση και υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων των Δήμων.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα «ergOTA» της ΔΕΠΑΝ, είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα Έργα, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους αρμόδιους Φορείς Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες Διαχείρισης, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λ.π.). Με χρήση τεχνολογίας SaaS υποστηρίζει τόσο τον σχεδιασμό και την ωρίμανση, όσο και τη διαχείριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον βέλτιστο συντονισμό της καταγραφής και επεξεργασίας των αναγκών και ελλείψεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

 • Αξιολόγηση – Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ψηφιακή Υπηρεσία «ergota»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΩΝ

 • Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση Συμπράξεων έργων & έργων Παραχώρησης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 • Υποκατάσταση Δήμων – Δικαιούχων, λόγω έλλειψης Διαχειριστικής Επάρκειας
 • Δικαιούχος Πράξεων αυτοτελώς
 • Δικαιούχος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων αυτοτελώς

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

 • Νομική Υποστήριξη
 • Διάχυση Τεχνογνωσίας
 • Βελτίωση Αποδοτικότητας Υπηρεσιών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ergOTA

Η εφαρμογή ergOTA αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης έργων Ο.Τ.Α. Η εφαρμογή αποτελεί μία επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Finance S+ που παραμετροποιήθημε με γνώμονα τις απαιτήσεις του Δικτύου Πόλεων (Δ.Ε.Π.Α.Ν.)

Δυνατότητες:

 1. Καταχώρηση πολλαπλών επιχειρησιακών σχεδίων ευρωπαϊκών και εγχώριων.
 2. Καταχώρηση και διαχείριση φακέλων έργων από την φάση του σχεδιασμού για κάθε μέλος της ΔΕΠΑΝ.
 3. Απλοποίηση της διαδικασίας αντιστοίχισης των έργων σε επιχειρησιακά προγράμματα με βάση κριτηρίων.
 4. Εμφάνιση επιπέδου ωριμότητας του φακέλου του έργου.
 5. Συγκετρωτική απεικόνιση τόσο σε επίπεδο δήμου όσο και στο σύνολο του δικτύου της ΔΕΠΑΝ.